PAREYN SCHOENEN, Kloosterstraat 19 te 3960 BREE, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op www.pareyn.be en [email protected]

Verwerkingsdoeleinden
PAREYN SCHOENEN verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame, al dan niet via e-mail).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
(a) toestemming,
(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,
(c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Wij gebruiken Mailchimp om onze e-mails op te stellen en te versturen, wat betekent dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid (Privacy Policy) en de Voorwaarden (Terms) van Mailchimp, te raadplegen op www.mailchimp.com.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de vermelde verwerkingsdoeleinden te bereiken en om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f).
Bovendien heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen. De klant wordt gevraagd desgevallend een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [email protected];

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – [email protected])